תקנון תנאי שימוש באתר אקו סיטי

אתר זה (”האתר") מאפשר לך ("המשתמש") גישה למידע בתחומים שונים, לרבות בתחומי התכנון, המיסוי, הבנייה הירוקה והקיימות
(sustainability).

שימושך באתר ובמידע הנמצא באתר כפוף לתנאי תקנון זה. השימוש באתר כפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה.

באם אינך מסכים/ה לתנאי תקנון זה, אינך רשאי/ת לעשות שימוש כלשהו באתר. שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים המפורטים להלן:

 1. השימוש בלשון זכר בגוף תקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 2. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.
 3. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי השימוש באתר ניתן במצבו הנוכחי (AS IS).
 4. באתר מצויים קישורים לדפי אינטרנט ו/או לאתרים /או לתכנים ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי ("מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי ("תכני צד שלישי").
 5. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע לכך שתכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי מכילים מידע, שאינו מהווה יעוץ כלשהו למשתמש על-ידי האתר ו/או מי מטעמו.
 6. למען הסר ספק, המידע באתר הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ מקצועי וכן התעדכנות מכלי ראשון ביחס לתכני האתר, המידע המקושר ותכני צד שלישי.
 7. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.
 8. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.
 9. לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.
 10. המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.
 11. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של האתר ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
 12. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ בכל דרך אחרת: (א) כל ו/או חלק מן הרכיבים (ב) כל ו/או חלק מן התכנים המצויים באתר ו/או מידע מקושר ו/או תכני צד שלישי למטרות שאינן חוסות תחת דוקטרינת השימוש ההוגן מבלי לקבל הרשאה מפורשת מבעל הזכויות בהם.
 13. במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר באמצעות מערכת הפניות ולמסור את כל הפרטים הרלוונטיים. עם קבלתה, ייבדק תוכן הפנייה ובמידה וימצא, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו, כי קיימות ראיות מספיקות לפגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע נשוא הפנייה.
 14. האתר אינו אוסף מידע פרטי כלשהו מן המשתמשים באתר. יחד עם זאת, משתמש שימסור מידע פרטי כלשהו לאתר, מידע שכזה ישמר ו/או יפורסם בהתאם למטרה שלשמה נמסר המידע.
 15. תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות. הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
 16. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.
 17. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.
 18. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.